Privacy Policy

 

Политика за поверителност за разработчици

 

Първа инвестиционна банка АД (наричана по-долу „Банката“ или „ние“) приема отговорната и конфиденциална обработка на личните данни за своя основна грижа.

Поради това Банката действа в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС) и Република България, включително с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR). Личните данни на физическите лица, ползващи Портала за разработчици (наричани по-долу "вие"), се обработват законосъобразно при наличие на поне едно от условията по чл. 6, ал. 1 от GDPR.

Тази Политика за поверителност описва как събираме, защитаваме и използваме Вашите лични данни, когато се регистрирате за потребителски акаунт и взаимодействате с нашия Портал за разработчици, поддържан от БОРИКА АД.

БОРИКА АД обработва лични данни от името на Първа инвестиционна банка АД - в качеството й на администратор на лични данни.

При обработката на лични данни БОРИКА АД осигурява достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработката да отговаря на изискванията на приложимото законодателство и да осигурява защита на правата на субекта на данните.

 

    1.     Цел

 

Ние събираме лични данни във връзка с изпълнението на законовите си задължения съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи и в частност чл. 72, ал. 4 и чл. 73, ал. 3 и на основание чл. 6, ал. 1, т. „б” от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), като сме въвели мерки за осигуряване и гарантиране на информационната и мрежова сигурност.

 

    2. Лични данни

 

Този раздел пояснява информацията, която събираме от вас. Когато посетите Портала за разработчици, ние събираме и обработваме следната информация:

      IP адрес, използван за свързване на вашия компютър или устройство към интернет

      Тип и версия на браузъра

      Тип устройство, операционна система и платформа

Тази информация ни помага да осигурим онлайн комуникация, която съответства на вашето устройство и ефективно да управляваме взаимодействието ви с нашите приложно-програмни интерфейси (API) и Портала за разработчици.

В допълнение, когато се регистрирате за потребителски акаунт, ние събираме Лични данни като:

      Име, фамилия

      Имейл адрес

      Потребителска организация

      Абонаменти на ваши приложения за наши API продукти 

      Идентификационни данни - потребителско име и криптирана парола

Вие предоставяте тази информация доброволно. Ваша отговорност е предоставените от вас Лични данни да бъде точна и надеждна. Можете да достъпвате и/или да променяте тази информация, като влезете в акаунта си в Портала за разработчици. 

Имате право по всяко време да поискате заличаване на личната информация, която сте предоставили на Портала за разработчици, съгласно Процедурата за упражняване на права, свързани с лични данни, обявена на интернет страницата на Банката на адрес: www.fibank.bg. Можете също така да поискате заличаване по метода, описан в точка 3 по-долу. 

 

   3. Права 

 

По отношение на вашите лични данни, имате право:

Да изисквате коригиране на личните ви данни, да ограничавате обработката им да възразявате срещу обработката на такива данни;

      Да изисквате заличаване без неоправдано забавяне на личните ви данни (вж. също точка 2 по-горе);

      Да получавате личните си данни по съответния ред при поискване;

      На преносимост на вашите лични данни, ако е приложимо, в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

      Да бъдете информирани за направените корекции, за изтриването или ограничаването на обработката на личните ви данни, ако изрично сте поискали това;

      Да се обръщате към Надзорния орган - Комисията за защита на личните данни по отношение на предоставените от вас лични данни;

      Можете да подавате горните искания лично на хартиен носител в офис на Банката или по електронен път, на имейл: dpo@fibank.bg, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Употреба

Ние използваме вашите Лични данни, събрани от Портала за разработчици, за да:

      Изпълняваме своите задължения съгласно Условията за ползване и достъп на Портала за разработчици 

      Спазваме законовите и регулаторни изисквания 

      За целите на изпълнение на нашите законови задължения, в частност:

-     за да удостоверим самоличността ви

-     за да ви предоставяме информация, свързана с Портала за разработчици

 

    4. Срок на съхранение

 

Ние съхраняваме вашата информация, събрана за чрез Портала за разработчици, толкова, колкото е необходимо за изпълнение на горепосочените цели.  

 

    5. Сигурност

 

Сигурността на вашите Лични данни е приоритет за нас. Ние предприемаме всички необходими мерки (физически, електронни и процедурни), за да избегнем неоторизиран достъп до тази информация или нейното неоторизирано изменение, разкриване или унищожаване. Съгласно нашата политика, достъп до нея имат само служители, които трябва да знаят тази информация, за да предоставят съответните услуги и да администрират Портала за разработчици.

 

    6. Доставчици на услуги

 

За да поддържаме нашата Услуга, ние можем да наемаме трети страни – фирми или физически лица ("Доставчици на услуги"), които да предоставят Услугата от наше име, да изпълняват функции, свързани с Услугата, или да ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

 

Тези трети страни имат достъп до вашите Лични данни само за да изпълняват посочените задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

 

    7. „Бисквитки“

 

 Порталът      за     разработчици                 използва

„бисквитки“. С влизането в този уебсайт вие приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на вашия компютър или друго устройство, което използвате.

 

 а.  Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се свалят върху устройството ви,когато посещавате даден уебсайт. Посещаваният уебсайтът автоматично изпраща тези файлове до вашия интернет браузър. Впоследствие те се инсталират върху вашия компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон (в зависимост кое от тези устройства използвате, за да посетите уебсайта). „Бисквитките“ помагат на доставчиците на уебсайтове по следните начини:

       Идентифицират ползвателите

       Запомнят техните предпочитания

       Премахват нуждата от повторно въвеждане на информация при сърфиране от една страница към друга 

 

 б. Какви „бисквитки“ използва Порталът за разработчици?

Когато посещавате Портала за разработчици, ние използваме „бисквитки“, за да съхраняваме информация за специфичните уеб технологии, поддържани от вашия браузър. Когато взаимодействате с Портала за разработчици, ние използваме „бисквитки“ също за да запазим вашите предпочитания и да направим сърфирането ви по-удобно. Освен това при всяко влизане в нашия портал се създава сесийна „бисквитка“, която временно съхранява логин информацията. Сесийната „бисквитка“ се изтрива автоматично, когато затворите браузъра.

 

 в. Защо Порталът за разработчици използва „бисквитки“?

Порталът за разработчици използва „бисквитки“ с цел да се осигури най-добро сърфиране, като същевременно работи правилно по отношение на сигурност и функционалност. Можете да деактивирате тези „бисквити“, но ако го направите, функционалностите, поддържани от тях, няма да бъде достъпни за вас и по този начин качеството на сърфирането ви може да се влоши.

 

 г. Какви      данни        събират „бисквитките“?

Бисквитките“ не събират данни, които ви идентифицират лично, нито се използват за събиране на ненужна информация. Също така, ние не използваме „бисквити“ от услуги на трети страни.

 

 д. Как да изтрия съхранените „бисквитки“?

Можете да изтриете всички „бисквити“, съхранени на вашия компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон от интернет браузъра ви. Начинът, по който да го правите, зависи от използвания браузър. За да разберете как, можете да се консултирате с функцията за помощ на вашия интернет браузър.

 

    8. Чувствителна информация

 

Молим да не изпращате, нито да разкривате каквито и да е чувствителни Лични данни (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или други убеждения, здравен статус или членство в профсъюзи) до или чрез Портала.

 

   9.  Връзка с нас

 

За въпроси или коментари, свързани с настоящата Политика за поверителност за разработчици, можете да се свържете се с нас на следния имейл адрес: dpo@fibank.bg.      

 

   10. Промени

 

Ние можем да актуализираме настоящата Политика за поверителност за разработчици. Всякакви актуализации или изменения ще бъдат публикувани в Портала за разработчици. Датата на влизане в сила на настоящата Политика, посочена в горната част на страницата, показва последния път, когато тази Политика е била ревизирана.  

Настоящата Политика за поверителност за разработчици е одобрена от Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД с решение в сила от 14.03.2019 г.

 

 

Developers’ Privacy Policy

 

First Investment Bank AD (hereinafter referred to as “the Bank” or “we”) recognizes as fundamental responsibility the handling of personal data with trust and confidentiality.

Therefore, the Bank shall act in compliance with the legislation of the European Union (EU) and the Republic of Bulgaria, including with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation - GDPR). Personal data of individuals using the Developer Portal (hereinafter referred to as “you”) shall be lawfully processed in the presence of at least one of the conditions under Art. 6, para. 1 of the GDPR.

This Privacy Policy describes how we collect, protect and use your Personal Information when you sign up for a user account and interact with our Developer Portal – maintained by “BORICA” AD.

BORICA AD processes personal data on behalf of First Investment Bank AD in its capacity of data controller. 

Acting as a processor of personal data BORICA AD provides sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures in such a manner that processing meets the requirements of the applicable legislation and ensures the protection of the rights of the data subject.

 

   1. Purpose 

 

We collect personal data in connection with the performance of our legal obligations under the Act on Payment Services and Payment Systems, in particular art. 72, par.4 and art. 73, par. 3, and on the grounds of art. 6, par.1, item “b” from Regulation (ЕU) 2016/679 (GDPR)   where we have in place measures to ensure and guarantee the information and network security.

 

    2. Personal Information

 

This section explains the information we collect from you. When you visit the Developer Portal, we collect and process the following information:

       IP address used to connect your computer or device to the Internet

       Browser type and version

       Device type, operating system and platform

This information helps us provide an online experience that matches your device and effectively manage your interaction with our APIs and the Developer Portal.

In addition, we collect Personal Information when you sign up for a user account, such as:

       First Name, Last Name

       Е-mail address

       Consumer organization

       Subscriptions of your Apps to our API products

       Credentials - username and encrypted password

You provide this information voluntarily. It is your responsibility that the Personal Information you provide is accurate and reliable. You can access and/or change this information by logging on to your account at the Developer Portal. 

You have the right to request the deletion of the personal information you have provided to the Developer Portal at any time by doing so in accordance with the Procedure for the exercise of rights related to personal data, accessible on the internet site of the Bank on www.fibank.bg. You can also request deletion by the method described in point 3 below.

 

    3. Rights

 

Regarding your personal data, you have the right to:

      Require to correct or restrict the processing of your personal data or to object to the processing of such data;

      Require to erase without undue delay your personal data (see also point 2 above);

      Receive your personal data in the appropriate order upon request;

      Portability for your personal data, if applicable, in accordance with Article 20 of Regulation 2016/679;

      Be informed of the corrections made erasure and restriction in the processing of your personal data if you explicitly request it;

      Appeal to the Supervisory Authority - the Personal Data Protection Commission in respect of your

provided personal data;

      You may bring the above requests in writing on paper in person at an office of Fibank  or electronically to the following email address: dpo@fibank.bg, under the Electronic Document and Electronic Certification

Services Act;

Usage

We use your Personal Information collected from the Developer Portal in order to:

       Perform our obligations under the Developer Portal’s Terms of Use 

       Comply with the legal and regulatory requirements

       Pursue our legal obligations  concerning in particular

-     authentication of your identity

-     providing you information related to the Developer Portal

 

 

    4. Retention period

 

We will retain information collected about you through the Developer Portal for as long as it is necessary for the fulfillment of the above purposes.

 

    5. Security

 

The security of your Personal Information is a priority to us. We take all the appropriate measures (physical, electronic and procedural) in order to avoid unauthorized access to or unauthorized alteration, disclosure or destruction of information. According to our policy, access can only be made to those employees who are required to know the information in order to provide the relevant services and administrate the Developer Portal.

 

 

    6. Service Providers

 

We may employ third party companies and individuals to maintain our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

 

    7. Cookies

 

The Developer Portal uses cookies. When you enter this website, you accept that we can place cookies on your computer or any other device that you use.

 

а. What are cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit a website. The website you are visiting sends the file automatically to your internet browser. The text file is then installed on your PC, laptop, tablet or mobile phone (depending on which of these devices you are using to visit the website). Cookies help website providers to:

       identify users

       remember users' custom preferences

       no need to re-enter information when browsing from one page to another

 

b.  What  cookies does  the Developer Portal use?

When you visit the Developer Portal we use cookies to store information about specific web technologies supported by your browser. As you interact with the Developer Portal we also use cookies to store your preferences to make browsing more comfortable. Furthermore, a session cookie, that temporary stores login information is used each time you login to our Portal. The session cookie is automatically erased when you close the browser.

 

c. Why does the Developer Portal use cookies?

The Developer Portal uses cookies in order to deliver a top browsing experience while operating properly in terms of security and functionality. You can disable these cookies, but, if you do so, the functionality supported by these cookies will not be available to you and thus the browsing experience may degrade.

 

d. Which type of personal data we capture?

Cookies do not capture any information which identifies you personally and they are not being used to gather unnecessary information. Also, we do not use cookies from third party services.

 

e.  How can I delete the stored cookies?

You can delete all cookies that have been stored on your PC, laptop, tablet or mobile phone by an internet browser. How you do this depends on which internet browser you use. To find out, you can consult the help function of your internet browser.

 

        8. Sensitive Information

 

We ask that you do not send us, nor disclose, any sensitive Personal Information (e.g., information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or other beliefs, health or trade union membership) on or through the Portal.

 

        9. Contact us

 

For any question or comments about this Developers’ Privacy Policy, please contact us at the following address: dpo@fibank.bg.      

 

       10. Changes

 

We may update the present Developers’ Privacy Policy. Any updates or amendments will be posted on the Developer Portal. The effective date of this Policy, is indicated at the top of the page, shows the last time this Policy was revised.

The present Developer’s Privacy Policy is adopted by the Managing Board of First Investment Bank AD with decision in force as of 14.03.2019.