Terms of use

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪП ДО “API” ПОРТАЛ ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД 

 

I. ПРЕДМЕТ

 

1.1. „Първа инвестиционна банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” № 37, с ЕИК 831094393, притежаващо универсална лицензия № РД22-2257/ 16.11.2009 г., издадена от Българската народна банка, която упражнява надзор върху дейността (наричано за краткост Fibank или Банката), в качеството си на доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка и в изпълнение на законовите изисквания на националното и европейско законодателство, предоставя възможност за изпитване на софтуера или приложенията за предоставяне на платежни услуги на Разработчици - трети страни доставчици (Доставчик на услуги по иницииране на плащане, Доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка и Доставчик на платежни услуги, издаващ платежни инструменти, свързани с карти), като им осигурява достъп до тестова среда на API (Application Programming Interface) Портал за разработчици /Портала/ с адрес psd2dev.fibank.bg, поддържан от БОРИКА АД, включително съответните инструменти и приложения, в т.ч. необходимата документация. 

1.2. Настоящите Условия за ползване и достъп до “API” портал за разработчици на „Първа инвестиционна банка“ АД /Условията/ уреждат достъпа, регистрацията и ползването от страна на Разработчик /трета страна – доставчик/ на тестова среда на API Портал за разработчици с адрес psd2dev.fibank.bg, както и други приложими правила и условия.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛА ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ

 

2.1. Регистрация - за достъпване до Портала за разработчици същите следва да се регистрират на адрес psd2dev.fibank.bg. Лица ненавършили 18 години не могат да извършват регистрация в Портала за разработчици. Лицето, което извършва регистрацията декларира, че предоставената от него информация е вярна, точна и пълна. 

2.2. Допълнителна информация – за някои услуги/достъпи, Fibank може да изиска предоставянето на допълнителна информация или съгласие.

2.3. При успешна регистрация Fibank предоставя идентификационни данни за достъп, пароли и друга информация за профила ( “Данни за достъп”). Данните за достъп се предоставят единствено с цел участие в Портала за разработчици. 

2.4. Разработчиците следва да пазят поверителността на Данните за достъп и да не ги разкриват по какъвто и да е начин на трети лица. 

2.5. Разработчиците  са  длъжни  да уведомят незабавно Банката в случай че узнаят, че поверителността на Данните за достъп е компрометирана или би могла да бъде компрометирана на адрес: psd2support@fibank.bg

или на телефон:

img  0700 12 777

img  +359 2 800 2700

img  + 359 2 818 0003

2.6. Уведомяване при промени – Разработчикът/Третата страна доставчик е длъжен/длъжна незабавно да уведоми Банката при промени в предоставената информация на адрес: psd2support@fibank.bg

 

III. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ

 

3.1. Технически изисквания – Разработчиците могат да ползват тестовата среда на API Портала за разработчици единствено ако техните приложения/софтуери/системи, с които участват в Портала отговарят на техническите изисквания, съдържащи се на интернет страницата на Портала на адрес: psd2dev.fibank.bg.

  3.1.1. Разработчикът е длъжен да положи дължимата грижа с цел да избегне технически проблеми, неоторизиран достъп или инциденти, свързани със сигурността.

3.2. Ограничение на API свързванията – Fibank може да предвиди ограничение на броя на свързванията с тестовия API Портал, както е описано в Техническата Спецификация. В допълнение, по технически или причини свързани със сигурността, Банката може по всяко време да ограничи броя на свързванията с Портала.

3.3. Избягване на неразрешена употреба – При използване на API Портала за разработчици, Разработчикът е длъжен:

  3.3.1. да не нарушава разпоредбите на приложимото законодателство; 

  3.3.2. да не използва Портала за разработчици по начин, който би довел до нарушение на законовите разпоредби от страна на Fibank;

  3.3.3.да не застрашава, възпрепятства или уврежда достъпността до Портала за разрабочици, неговата работа или сигурност;

  3.3.4. да не предприема действия, с които уврежда или би увредил дейността на Банката или нейната репутация и добро име; 

  3.3.5. да използва Портала само за целите на тестването;

  3.3.6. да не извършва „обратно инженерство“, дисасемблиране, реконструиране или декомпилиране на кой да е обектен код на Портала за разработчици, тестови данни на Банката, API или други данни, предоставени от Fibank във връзка с Портала за разработчици („Съдържание”);

  3.3.7. да не извършва опит за неоторизиран достъп до или използване на услуги или системи на Първа инвестиционна банка;

  3.3.8. да не използва робот, паяк, търсене на сайт или друго приложение, за да изтеглят или индексират Съдържанието на Портала;

  3.3.9. да не въвежда вируси или друг злонамерен код.

3.4. Мониторинг и Проверка – в съответсвие с Политиката на Fibank за защита на личните данни (Privacy Policy), Банката може да наблюдава и проверява използването на API Портала за разработчици от страна на същите, вкл. с цел: 

  3.4.1. да предотврати измама; 

  3.4.2.  да  предотврати претоварване на Портала; 

  3.4.3.  да  оценява  и усъвършенства своите API Портали и услуги;

  3.4.4. да изърши проверка дали приложението на Разработчика отговаря на изискванията, така както са описани в настоящите Условия за ползване. 

  3.4.5. в случай на основателно съмнение за  измама, неправилна употреба или каквото и да е друго нарушение на законовите разпоредби във връзка с ползването на Портала.

3.5. Изменение в API Портала – Fibank може по всяко време да променя/модифицира тестовата среда на API Портала за разработчици, като съществените промени, касаещи функционирането на Портала и/или регистрацията/участието на Разработчиците в него, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Портала на адрес: psd2dev.fibank.bg.

3.6. Поддръжка на API Портала – Fibank полага дължимата грижа, за да осигури правилното функциониране на Портала, както и необходимата техническа помощ за Разработчиците, които участват в него. Банката не гарантира, че Порталът ще функционира без прекъсване, че  същият ще отговори на изискванията на Разработчиците, че няма да са налице прекъсвания, забавяния, грешки или други технически затруднения при пренасянето на информацията, като Разработчиците нямат право на обезщетение за причинени вреди/пропуснати ползи във връзка с това.

3.7. Ниво на сигурност – Разработчиците гарантират, че при достъп и ползване на Портала ще използват приложения/софтуер, които да гарантират в достатъчна степен сигурността на Портала, неговото функциониране и предаването на информацията вътре в него. 

  3.7.1. Разработчиците не следва да съхраняват Съдържанието и/или друга информация  от Портала за търговски цели, за създаване на бази данни, за анализи или за други цели, различни от ползването на Портала.

3.8. Конфиденциалност – информацията, различна от информацията, която е публично достояние и комуникирана между Банката и Разработчиците във връзка с ползването на Портала, се счита за конфиденциална информация, като Разработчиците се задължават: 

  3.8.1. да използват получената информация само и единствено за целите, за които е предоставена; 

  3.8.2. да предотвратят разкриването на конфиденциална информация пред трети страни;

  3.8.3. да ограничат предаването на конфиденциалната информация само до лицата, които пряко участват в използването на Портала.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

 

4.1. Разработчиците носят риска от използването на тестовата среда на API Портала за разработчици, като същите са отговорни за развитието, функционирането, поддръжката и обслужването на своите собствени приложения. Банката не отговаря за надлежното функциониране, нито за съдържанието на приложенията на третите страни доставчици, които се използват във връзка с Портала.

4.2. Fibank не носи отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи във връзка с ползването на Портала, вкл. от каквото и да било забавяне, прекъсване, грешка при предаването на информацията, неточно предаване на информация или други технически затруднения.

4.3. Fibank не носи отговорност за съдържанието на интернет страниците или приложенията на трети страни доставчици, както и за хиперлинковете и страниците, до  които те водят. 

4.4.  При успешна  регистрация

Разработчиците получават регулативно изискуемото, неизключително, непрехвърлимо, отменяемо и неподлежащо на преотстъпване право да използват Портала за разработчици за срока на тяхната регистрация до необходимата степен и единствено с цел участие в Портала в съответствие с настоящите Условия.

  4.4.1. Разработчиците са изцяло отговорни при нарушение на каквито и  да  било права на интелектуалната собственост /авторско право, запазени марки и др./.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

 

5.1 Ако Разработчикът не е влизал в Портала или по друг начин не го е използвал  редовно в рамките на период от 12 месеца, Банката може да спре или прекрати регистрацията.

5.2. Банката има право да прекрати регистрацията на Разработчик в Портала незабавно, без предизвестие, ако:

  5.2.1. Разработчикът нарушава настоящите Условия за ползване и/или разпоредбите на приложимото законодателство;

  5.2.2. Разработчикът е в производство по несъстоятелност или са налице основателни съмнения за влизане в производство по несъстоятелност или ако на същия му е отнет лиценз/регистрация за извършване на платежни услуги.

5.3 Последици от прекратяването:

  5.3.1. Банката блокира данните за достъп на Разработчика;

  5.3.2. Банката блокира достъпа на Разработчика до Портала;

 

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

6.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване е или стане невалидна, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби от Условията. 

6.2. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящите Условия за ползване, се решават по взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

  6.2.1. За удобство на разработчиците – чуждестранни лица, Банката осигурява настоящите Условия за ползване на английски език, като при несъответствие или противоречие, определящ е оригиналният текст на български език.

6.3. За неуредените в настоящите Условия за ползване въпроси, се прилагат приложимите нормативни актове от действащото българско и европейско законодателство, в т.ч. Закона за платежните услуги и платежните сиситеми, Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Европейската комисия за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти за комуникация и др. 

 

Настоящите Условия за ползване са одобрени от Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД с решение в сила от 14.03.2019 г.

 

 

TERMS OF USE OF THE API DEVELOPERS’ PORTAL OF FIRST INVESTMENT BANK AD

 

I. SUBJECT

 

1.1. First Investment Bank AD having its registered office at 37 Dragan Tzankov Blvd. in the city of Sofia, with UIC 831094393, holding universal license No РД222257/16.11.2009 issued by the Bulgarian National Bank (hereinafter referred to as Fibank, or the Bank), in its capacity as an account   servicing   payment   service   provider and in compliance with the legal requirements of the national and European legislation, shall enable the testing of software or payment service applications of Developers - third-party providers (Payment  initiation  service  providers, Account information service providers or Payment service providers issuing card-based payment instruments) by giving them access to the Application Programming Interface (API) Developers' Portal (hereinafter the Portal) at the following address: psd2dev.fibank.bg, maintained by BORICA AD, including the relevant tools, applications and necessary documentation.  

1.2. These Terms of Use of the API Developers’ Portal of First Investment Bank AD /hereinafter the Terms/ shall govern the access, registration and use by Developers (third-party providers) of the test environment of the Portal at: psd2dev.fibank.bg, as well as other applicable terms and conditions.

 

II. REGISTRATION WITH THE DEVELOPERS’ PORTAL

 

2.1. Registration – to access the Portal, Developers must register with the Portal at: psd2dev.fibank.bg. Persons under 18 cannot register with the Portal. Person registering with the Portal declare that the information provided by them is true, accurate and complete. 

2.2. Additional information – for certain services or types of access, Fibank may require the provision of additional information or consent.

2.3. Upon successful registration, Fibank shall provide authentication login data, passwords and other account information (“Login Details”). Login Details are provided solely for access to and use of the Portal. 

2.4. Developers undertake to keep the Login Details confidential and not disclose them in any way to third parties. 

2.5.  Developers shall notify the Bank immediately if they become aware that their Login Details have been, or may be compromised by sending an email to: psd2support@fibank.bg

or calling:

img  0700 12 777

img  +359 2 800 2700

img + 359 2 818 0003

 

2.6. Notification upon changes – Developers/Third-party providers shall notify the Bank immediately in case of change in the information provided by sending an email to: psd2support@fibank.bg

 

III. USE OF THE DEVELOPERS’ PORTAL

 

3.1. Technical requirements – Developers can only use the test environment of the Portal if the applications/software/systems with which they participate in the Portal meet the technical requirements set out in the Portal's website at: psd2dev.fibank.bg.

  3.1.1. Developers shall take due care  to  avoid  technical  problems, unauthorized access, or security incidents.

3.2. Limitation of API logins – Fibank may set a restriction to the number of logins to the Portal, as described in the Technical Specification. In addition, for technical or security reasons, the Bank may at any time limit number of logins to the Portal.

3.3. Avoidance of unauthorized use – when using the Portal, Developers shall:

  3.3.1. not violate the provisions of current legislation; 

  3.3.2. not use the Portal in any way that may result in violation of legal provisions by Fibank;

  3.3.3. not endanger, obstruct or damage the accessibility of the Portal by other Developers, its operation or security;

  3.3.4. not take any actions that might be harmful to the Bank’s business or to its reputation; 

  3.3.5. use the Portal for testing purposes only;

  3.3.6. not engage in reverse engineering, disassembly, reconstruction, or decompilation of any object code of the Portal, test data of the Bank, the API, or any other data provided by the Bank in connection with the Portal („Content”);

  3.3.7. not attempt unauthorized access to, or use of the services or systems of First Investment Bank AD;

  3.3.8. not use robots, crawlers, search engines or other applications to download or index the Content of the Portal;

  3.3.9. not enter viruses or other malicious codes.

3.4. Monitoring and Verification – in accordance with its Privacy Policy, the Bank may monitor and verify the use of the Portal by Developers, including for the purpose of: 

  3.4.1. preventing fraud;

  3.4.2. preventing overload of the Portal;

  3.4.3. evaluating and improving its API portals and services;

  3.4.4. verifying  whether a Developer's application meets the requirements set out in these Terms of Use.

  3.4.5. in the event of reasonable doubt of fraud, misuse or any other breach of regulations relating to the use of the Portal.

3.5. Changes to the Portal – Fibank may at any time update/modify the test environment of the Portal. Substantial changes regarding the operation of the Portal and/or the registration/participation of Developers in it shall be published on the Portal’s website at: psd2dev.fibank.bg.

3.6. Maintenance of the Portal – Fibank shall exercise due care to ensure the proper functioning of the Portal, as well as the necessary technical assistance to Developers participating in it. The Bank does not guarantee that the Portal will operate without interruption, that it will meet the Developer's requirements, or that there will be no interruptions, delays, mistakes or other technical difficulties in the transfer of information. Developers shall not be entitled to compensation for damages/lost profits in connection with any of the above.

3.7. Security level – Developers undertake, when accessing and using the Portal, to use applications/software that guarantees an adequate level of security for the Portal, its functioning and the transfer of information. 

  3.7.1. Developers may not store the Content and/or other information from the Portal for commercial purposes, creation of databases, analyzes, or any purposes other than the use of the Portal.

3.8. Confidentiality – any information other than that which is publicly available and communicated between the Bank and the Developers in connection with the use of the Portal, shall be considered confidential information. Developers undertake: 

  3.8.1. to  use the information obtained solely for the purposes for which it was provided; 

  3.8.2. to prevent the disclosure of confidential information to third parties;

  3.8.3. restrict the transmission of confidential information only to persons directly involved in the use of the Portal.

 

IV. RESPONSIBILITY

 

4.1. Developers shall carry the risk of using the test environment of the Portal, and be responsible for the development, operation, maintenance, and service of their own applications. The Bank shall not be responsible for the proper functioning, nor for the content of the applications of thirdparty providers used in connection with the Portal.

4.2. Fibank shall not be responsible for damages or lost profits in connection with the use of the Portal, including for any delays, interruptions, errors or inaccuracies in the transmission of data, or other technical difficulties.

4.3. Fibank shall not be responsible for the content of the websites or applications of third-party providers, nor for the hyperlinks or pages to which they lead. 

4.4.Upon successful registration,

Developers shall obtain the legitimate, non-exclusive, non-transferable, revocable and non-assignable right to use the Portal for the duration of their registration to the extent necessary and solely for the purpose of participating in the Portal in accordance with these Terms.

  4.4.1. Developers shall be solely responsible for violating any intellectual property rights (copyright, trademarks, etc.).

 

V. TERMINATION OF REGISTRATION

 

5.1. If a Developer has not entered the Portal, or otherwise regularly used it for a  period of 12 months, the Bank may suspend or terminate their registration.

5.2. The Bank may terminate a Developer's registration in the Portal immediately and without notice where:

   5.2.1. The Developer has violated these Terms and/or the applicable legislation;

  5.2.2. The Developer is under bankruptcy proceedings, or there are reasonable doubts they will enter such proceedings, or their license/registration to perform payment services has been revoked.

5.3. Consequences of termination:

  5.3.1. Developer’s Login Details shall be blocked by the Bank;

  5.3.2. Developer’s access to the Portal shall be blocked by the Bank;

 

VI. APPLICABLE LAW. SETTLEMENT OF DISPUTES

 

6.1. Should any of the provisions of these Terms be, or become invalid, this shall not affect the applicability of the remaining provisions of these Terms. 

6.2. All disputes that arise between the parties regarding the execution or interpretation of these Terms shall be resolved by mutual agreement and, if no such agreement can be reached, either party may refer the dispute to the competent Bulgarian court.

  6.2.1. For the convenience of non-Bulgarian Developers, the Bank shall provide the present Terms of use also in the English language. In case of discrepancies or contradictions, the original text in the Bulgarian language shall prevail over the English translation.  

6.3. For any issues not covered by these Terms, the relevant provisions of the current Bulgarian and European legislation shall apply, including the Law on Payment Services and Payment Systems,Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 supplementing Directive (EU) 2015/2366 with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication, etc. 

 

The present Terms of use are adopted by the Managing Board of First Investment Bank AD with decision in force as of 14.03.2019.